အိမ္တအိမ္ေဆာက္ေတာ့မယ္ဆိုရင္မျဖစ္မေနသိထားသင့္ေသာအခ်က္မ်ားအိမ္တစ္အိမ္ေဆာက္ရင္အဓိက(၃)ခ်က္ရွိတယ္အိမ္ပနပ္၊အိမ္ဦးရင္တိုင္ေလွကားအဲ့ဒါအဓိကဘဲမေဆာက္ေကာင္းေသာအိမ္မ်ားအိမ္ပ်ံ၊အိမ္ရင္ကြဲ၊အိမ္ပလႅင္

အိမ္ဖိုခေနာက္၊အိမ္ႏြားအိမ္၊ပတၱလားေက်ာင္းႏွင့္တူေသာအိမ္မေဆာက္ေကာင္းပါရင္ကြဲအိမ္ကြဲေတဝါးေခါင္းထိုးဆက္ေသာအိမ္ရန္ျဖစ္သစ္ဆက္ဝါးဆက္ ဆက္ေသာအိမ္ရန္ျဖစ္အဲ့အိမ္ေတြမွာထုပ္ေယာက္မိုက္ဖြဲ႕ၿပီး၃နဲ႕စားလို႔ပ်က္ရင္၃လ

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

အတြင္းလူေတဖို႔၁၀၀%ပါအိမ္ပတၱလားနဲ႕အိမ္ႏြားကဆင္းရဲ႐ုံဘဲရွိတယ္ လူမခိုက္ပါအိမ္မွာသစ္စုံပါရင္သစ္မင္းစိုက္ထားပါအိမ္ထက္အိမ္သာမေကာင္းေစသင့္အိမ္အရင္အိမ္သာမေဆာက္ေကာင္းၿခံစည္းရိုးမရွိဘဲအိမ္မတည္သင့္ပါ

အိမ္တိုင္ေတြကို ေၾကးျပားမွာစည္းခ်ဂါထာ ေရးၿပီး ေအာက္ကခံရင္ႀကီးပြားတိုးတက္ေစပါတယ္မီးမခနိုင္ ဧည့္သည္ ေကာင္းမ်ားလာေစတက္ေလာင္မီးစက္မခံနိုင္မိစ္ဆာမ်ားမေနနိုင္ပါအိမ္တစ္အိမ္မွာခ်မ္းသာခ်င္လည္းေလွကားဘဲ

မြဲခ်င္လည္း ေလွကားဘဲေလွကားကအဓိကပါဘဲအိမ္နဲ႕ပတ္သတ္ၿပီးသိပၸံေခတ္မွာ ယုံစရာမလိုဘူးဆိုလို႔မယုံၾကည္ရင္အိမ္ရဲ႕ဘယ္ဘက္ညာဘက္၂ဘက္လုံးအဖီဆြဲ ေနေလမြဲ ေအးေရာအၾကားအျမင္ ျပည့္ဝၾကပါေစလမွန္သမွ်အိမ္ႏွင့္

မကင္းနိုင္ထိုအိမ္ေဆာက္ရာတြင္အက်ိဳးအျပစ္ကို စေလဦးပုည၏ေဟာစတမ္းမွအက်ိဳးမ်ား၍အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ တင္ေပးပါအံ့တနဂၤႏြေေန႕အိမ္ေဆာက္လွ်င္ဥ႐ုတိုင္အရပ္ေခၚ ဦးရင္တိုင္၏စေ႐ြးေအာက္မွာတစ္ထြာခန့္အမ်က္ရွိတတ္၏

ထိုအမ်က္ကားအိမ္လူေတြကိုဒုကၡေပးတတ္၏ပယ္နိုင္ကပယ္လိုက္မပယ္နိုင္လွ်င္ထိုဥ႐ုတိုင္ႏွင့္အေရွ႕ေျမာက္ကတိုင္ႏွင့္လဲ၍စိုက္စည္းစိမ္ဥစၥာတိုးပြား၏တနလၤာေန႕အိမ္ေဆာက္မူအေနာက္ေျမာက္ယက္မေအာက္တြင္အမ်က္အေဆြးရွိတတ္၏

သားသမီးေျမးျမစ္ေတတတ္၏ပယ္လိုကပယ္မပယ္လိုကအေရွ႕ေတာင္ကသစ္မင္းတိုင္ႏွင့္လဲ၍စိုက္.ေျခေလးေျခာင္းရကိန္းရွိ၏အဂၤါေန႕အိမ္ေဆာက္မူေျမာက္အလယ္တည့္တည့္ယက္မေအာက္တြင္ေသခ်ာၾကည့္မွျမင္ရေသာအၿမံအေခါင္းရွိတတ္၏။

အိမ္ရွိတိရစ္ဆာန္ေတတတ္၏ပယ္လိုကပယ္မပယ္လိုကေတာင္ဘက္စဥ္စိုက္တဲ့တိုင္ေတြထဲမွ အလည္တိုင္ႏွင့္လဲစိုက္ သမီးရတနာရတတ္၏ဗုဒၶဟူးေန႕တြင္အိမ္ေဆာက္မူအေရွ႕ေျမာက္ေထာင့္ကတိုင္တြင္ေျမေပၚတစ္ေထာင္ေလာက္အကြာ

အမ်က္ရွိတတ္၏ကိုယ္ခ်စ္ရသူေသတတ္၏ပယ္လိုကပယ္မပယ္လိုကဘူမိအရပ္ကယတိုင္ႏွင့္လဲစိုက္စုဒ္ေကာင္းဝင္လတၱံၾကာသာပေတးေန႕တြင္အိမ္ေဆာက္လွ်င္အေရွ႕စြန္းကတိုင္ခြတြင္အေခါင္းပါတတ္၏ေရာဂါရတတ္၏ေသာက

ေရာက္တတ္၏ပယ္လိုကပယ္မပယ္လိုကအလည္တိုင္ႏွင့္လဲစိုက္ဘုန္းႀကီးအံ့ေသာၾကာေန႕တြင္အိမ္ေဆာက္မူအလယ္တိုင္၏ဂြေအာက္တစ္ထြာေလာက္တြင္အေခါင္းပါတတ္၏ေရာဂါထူေျပာအံ့ပယ္လိုကပယ္မပယ္လိုကအလည္ဂြတိုင္

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

ႏွင့္လဲစိုက္လာဒ္ရအံ့စေနေန႕တြင္အိမ္ေဆာက္မူအေနာက္ေတာင္ရွိတိုင္ထိပ္၌စေ႐ြးေအာက္မွာအမ်က္ေသးပါတတ္ယ၏မိန္းမမေတေယာက္်ားေတတတ္၏ပယ္လိုကပယ္မပယ္လိုကအေနာက္ေျမာက္အရပ္ကတိုင္ႏွင့္လဲစိုက္လာဒ္ႀကီးရလတၱံ့