သင့္ကိုခ်မ္းသာသူ၊ေအာင္ျမင္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ေစနိုင္သည့္နည္းလမ္း(၁၆)ခ်က္၁ကိုယ္ပိုင္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္အသက္ရွင္ ေနထိုငပါ။၂။ေလာင္းကစားမလုပ္ပါနဲ႕။၃။ေန႕စဥ္စာဖတ္ပါ။၄။မလိုအပ္ဘဲဖေ့ဗုတ်သုံးေနတဲ့အခ်ိန္ေတြကိုေလ်ာ့ခ်ပါ

၅။စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားကိုထိန္းခ်ဴပ္ပါ၆။ေကာင္းမြန္တဲ့အေပါင္းအသင္းမိတ္ေဆြမ်ားရွာေဖြပါ။ပုံမွန္ေစတနာ့ဝန္ထမ္းလုပ္ပါ။၇။အလုပ္ႏွင့္စီးပြားေရးထက္ေက်ာ္လြန္ၿပီးလုပ္ေဆာင္တတ္ေအာင္ေလ့က်င့္ပါ၈။ဆႏၵရွိတာေတြကိုေလ်ာ့ခ်ၿပီး

ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ေတြသတ္မွတ္ပါ။လက္ေတြ႕ျဖစ္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ပါ။၉အခ်ိန္ဆြဲျခင္းမ်ားကိုေရွာင္က်ဥ္ပါ။၁၀။စကားေျပာတာေတြကိုေလ်ာ့ပါမ်ားမ်ားနားေထာင္တတ္ေအာင္သင္ယူပါ။၁၁။အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစသာလူေတြကို

ေရွာင္ရွားပါ။၁၂။ဘယ္ေတာ့မွအရႈံးမေပးပါနဲ႕။၁၃။သင့္ကိုေန ာက္ျပန္ဆြဲထားေသာကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ကန႔္သတ္ခ်က္ေတြကိုဖယ္ရွားပါ။၁၄။လမ္းၫႊန္ျပသေပးနိုင္သူကိုရွာေဖြဆည္းကပ္ပါRole Modelထားပါ။၁၅။ကံဆိုးလိုက္တာမျဖစ္နိုင္ပါ

ဘူးစတဲ့စကားလုံးေတြကိုသင့္အဘိဓါန္ထဲကဖယ္ထုတ္ထားပါ။၁၆။ကိုယ့္ရဲ႕အဓိကရည္႐ြယ္ခ်က္ကိုသိရွိၿပီးအၿမဲသတိရပါ။ဒီအခ်က္ေတြထဲမွာသင္လုပ္နိုင္ဖို႔ခက္ခဲတဲ့အခ်က္တစ္ခုမွမပါပါဘူး။အားလုံးကသင္လုပ္နိုင္တဲအေၾကာင္းအရာေတြ

ခ်ည္းပါပဲ။သင္သာအမွန္တကယ္ခ်မ္းသာခ်င္သူ၊ေအာင္ျမင္ခ်င္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ဒါေတြကိုသင္လုပ္ကိုလုပ္သင့္တယ္ဆိုတာသင္သိၿပီးသားျဖစ္မွာပါသင္ကိုယ္တိုင္မေျပာင္းလဲခ်င္ဘူးဆိုရင္ေတာဘယ္သူကမွသင့္ကိုလာၿပီး ေျပာင္းလဲေပးလို႔ရမွာမဟုတ္ပါဘူး