၃၀.၅.၂၀၂၀ဆိုင္ကယ္စီးေမာင္းႏွင္သူမ်ားသိရွိေစရန္၂၀၂၀-ဥပေဒသစ္ယာဥ္နံပါတ္မထင္ရွားက်ဴးလြန္သည့္ပုဒ္မ(၈၄-က)အေရးယူသည့္ပုဒ္မ၉၄ဒဏ္ေငြသုံးသိန္းေထာင္သုံးလအျခားနံပါတ္တပ္က်ဴးလြန္သည့္ပုဒ္မ(၈၄-ခ)အေရးယူသည့္ပုဒ္

မ၉၄ဒဏ္ေငြသုံးသိန္းေထာင္သုံးလယာဥ္နံပါတ္ျပားမတပ္က်ဴးလြန္သည့္ပုဒ္မ(၈၄-ဂ)အေရးယူသည့္ပုဒ္မ၉၄ဒဏ္ေငြသုံးသိန္းေထာင္သုံးလဝွီးတက္သက္တမ္းကုန္က်ဴးလြန္သည့္ပုဒ္မ(၈၀)အေရးယူသည့္ပုဒ္မ၉၁ဒဏ္ေငြတစ္သိန္းေထာင္တစ္

လယဥ္ေမာင္းလိုင္စင္မရွိက်ဴးလြန္သည့္ပုဒ္မ(၈၁က)အေရးယူသည့္ပုဒ္မ၉၁ဒဏ္ေငြတစ္သိန္းေထာင္တစ္လတျခားသူ၏ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္သုံးက်ဴးလြန္သည့္ပုဒ္မ(၈၁-ဂ)အေရးယူသည့္ပုဒ္မ၉၁ဒဏ္ေငြတစ္သိန္းေထာင္တစ္လယာဥ္မဆ

င္မျခင္ေမာင္းက်ဴးလြန္သည့္ပုဒ္မ(၈၁-င)အေရးယူသည့္ပုဒ္မ၉၁ဒဏ္ေငြတစ္သိန္းေထာင္တစ္လမူးယစ္ေဆးဝါးသုံးအရက္အမူးလြန္းေမာင္းပုဒ္မ(၈၁ဇ)အေရးယူသည့္ပုဒ္မ၉၁ဒဏ္ေငြတစ္သိန္းေထာင္တစ္လယဥ္ေမာင္းလိုင္စင္မပါပုဒ္

မ(၇၅က)အေရးယူသည့္ပုဒ္မ၈၆ဒဏ္ေငြသုံးေသာင္းယဥ္ေမာင္းလိုင္စင္သက္တမ္းလြန္က်ဳးလြန္သည့္ပုဒ္မ(၇၅ဂ)အေရးယူသည့္ပုဒ္မ၈၆ဒဏ္ေငြသုံးေသာင္းမီးပိုတပ္က်ဳးလြန္သည့္ပုဒ္မ(၇၅ဆ)အေရးယူသည့္ပုဒ္မ၈၆ဒဏ္ေငြသုံးေသာင္းယာဥ္ေ

မာင္းစဥ္ဖုန္းအသုံးျပဳက်ဳးလြန္သည့္ပုဒ္မ(၇၅-ဋ)အေရးယူသည့္ပုဒ္၈၆ဒဏ္ေငြသုံးေသာင္းဘက္မွန္မပါက်ဴးလြန္သည့္ပုဒ္မ(၇၆-က)အေရးယူသည့္ပုဒ္မ၈၇ဒဏ္ေငြသုံးေသာင္းေရွ႕မီးအနိမ့္ေန႔ညဖြင့္ေမာင္းရန္ပ်က္ကြက္က်ဴးလြန္သည့္ပုဒ္မ(၇၆-

ခ)အေရးယူသည့္ပုဒ္မ၈၇ဒဏ္ေငြသုံးေသာင္းပါဝါအိတ္ေဇာအသံထိန္းမပါက်ဴးလြန္သည့္ပုဒ္မ(၇၆-က)အေရးယူသည့္ပုဒ္မ၈၇ဒဏ္ေငြသုံးေသာင္းဦးထုပ္မေဆာင္းက်ဴးလြန္သည့္ပုဒ္မ(၇၆-ဂ)အေရးယူသည့္ပုဒ္မ၈၇ဒဏ္ေငြသုံးေသာင္းတို့ျဖစ္သည္သိထားေတာ့ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္နားလည္ထားတာေပါ့ေစတနာျဖင့္အသိေပး၏ခရစ္တစ္ပါ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here