ေသာၾကာသားသမီးမ်ားအတြက္ေစတနာစကားေမတၱာထား၍ေရးေပးလိုက္ပါတယ္ငြေၾကးေတြနဲ႔ပါတ္သက္၍အလုပ္၌ျဖစ္ေစအိမ္အတြင္းမိသားစုအသိုင္းအဝိုင္းလူမႈးေရးအဖြဲစည္းေတြနဲ႔ျပႆနာမ်ားျဖစ္ရတတ္သလို႔ရႈပ္ေထြးမႈမ်ားႀကံဳရတတ္တ

ယ္သို႔ေသာေဒါသစိတ္နဲ႔ေျဖရွင္ပါကျပႆနာၿကီးမာတတ္သလို႔ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားတတ္တယ္ေငြေၾကးေခ်းငုားျခင္းေတြမွာဆုံးရႈံးရတတ္သလို႔မဟုတ္မခံစိတ္ရွိေသာလဲအေတြးအေခၚအယူအဆေတြလြဲမွားမိေသာေၾကာင့္ေငြေၾကးမ်ားနဲ႔ပါတ္သက္၍အရႈပ္အရွင္းျပႆနာမ်ားျဖစ္ရတတ္သလို႔အိမ္အတြင္းေရးျပႆနာမ်ားပါျဖစ္ရတတ္တယ္ေဒါသကို႔ေလွ်ာ့၍ေအးေအးေဆးေ

ဆးနဲ႔အေတြးေခၚေကာင္းေကာင္းႏွင့္ဥာဏ္ပညာသုံး၍ေကာင္းစြာေျပာဆို၍ေျဖရွင္ျခင္းကအဆင္ေျပေအာင္ျမင္ပါလိမ္မယ္ေလာဘစိတ္ကို႔ထိန္း၍မွန္ကန္ေသာနည္းလမ္းႏွင့္လႈပ္ရွားသြားလာရုန္းကန္ျခင္းအေတြးအေခၚမွန္မွန္ကန္ကန္လႈပ္ရွားျခင္းကအလုပ္အကိုင္မ်ားအဆင္ေျပပါလိမ္မယ္အိမ္အတြင္းမိသားစုအမိအဖေတြနဲ႔ပါတ္သက္၍အတက္ႏုိင္ဆုံးအမိအဖမ်ားကို

မေျပာဆိုမိေအာင္ေနထိုင္ပါဂရုစိုက္သိတတ္ေပး၍ေက်းဇူးဆပ္ႏုိင္အာင္ႀကိဳးစားပါမေစာ္ကားမိေအာင္စိတ္ကိုထိန္း၍ေနထိုင္ေပးပါစကားေျပာဆိုရာမွာလဲယဥ္ယဥ္ေက်းေက်းေျပာဆိုဆက္ဆံေပးျခင္းကအခက္အခဲ့အက်ပ္တည္းမ်ားၾကားကလြ

တ္ေျမာက္ႏုိင္သလို႔လုပ္ငန္းစီးပြားမ်ားေအာင္ျမင္လာပါလိမ္မယ္ယၾတာအမိအဖဆရာသမားမိတ္ေဆြးအေပါင္းအသင္းမ်ားကိုေမြးေန႔တိုင္မွာအစားအစားမ်ားေကြၽး၍လွဴဒါန္းေပးပါေဆးလွဴဒါန္းေပးပါဆရာမင္းယံပိုင္

ေသာၾကာသားသမီးမ်ားအတြက္ေစတနာစကားေမတၱာထား၍ေရးေပးလိုက္ပါတယ္ေငြေၾကးေတြနဲ႔ပါတ္သက္၍အလုပ္၌ျဖစ္ေစအိမ္အတြင္းမိသားစုအသိုင္းအဝိုင္းလူမႈးေရးအဖြဲစည္းေတြနဲ႔ျပႆနာမ်ားျဖစ္ရတတ္သလို႔ရႈပ္ေထြးမႈမ်ားႀကံဳရတတ္တယ္

သို႔ေသာေဒါသစိတ္နဲ႔ေျဖရွင္ပါကျပႆနာၿကီးမာတတ္သလို႔ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားတတ္တယ္ေငြေၾကးေခ်းငုားျခင္းေတြမွာဆုံးရႈံးရတတ္သလို႔မဟုတ္မခံစိတ္ရွိေသာလဲအေတြးအေခၚအယူအဆေတြလြဲမွားမိေသာေၾကာင့္ေငြေၾကးမ်ားနဲ႔ပါတ္သက္၍အရႈပ္အရွင္းျပႆနာမ်ားျဖစ္ရတတ္သလို႔အိမ္အတြင္းေရးျပႆနာမ်ားပါျဖစ္ရတတ္တယ္ေဒါသကို႔ေလွ်ာ့၍ေအးေအးေဆးေဆး

နဲ႔အေတြးေခၚေကာင္းေကာင္းႏွင့္ဥာဏ္ပညာသုံး၍ေကာင္းစြာေျပာဆို၍ေျဖရွင္ျခင္းကအဆင္ေျပေအာင္ျမင္ပါလိမ္မယ္ေလာဘစိတ္ကို႔ထိန္း၍မွန္ကန္ေသာနည္းလမ္းႏွင့္လႈပ္ရွားသြားလာရုန္းကန္ျခင္းအေတြးအေခၚမွန္မွန္ကန္ကန္လႈပ္ရွားျခင္းကအလုပ္အကိုင္မ်ားအဆင္ေျပပါလိမ္မယ္အိမ္အတြင္းမိသားစုအမိအဖေတြနဲ႔ပါတ္သက္၍အတက္ႏုိင္ဆုံးအမိအဖမ်ားကို

မေျပာဆိုမိေအာင္ေနထိုင္ပါဂရုစိုက္သိတတ္ေပး၍ေက်းဇူးဆပ္ႏုိင္အာင္ႀကိဳးစားပါမေစာ္ကားမိေအာင္စိတ္ကိုထိန္း၍ေနထိုင္ေပးပါစကားေျပာဆိုရာမွာလဲယဥ္ယဥ္ေက်းေက်းေျပာဆိုဆက္ဆံေပးျခင္းကအခက္အခဲ့အက်ပ္တည္းမ်ားၾကားကလြ

တ္ေျမာက္ႏုိင္သလို႔လုပ္ငန္းစီးပြားမ်ားေအာင္ျမင္လာပါလိမ္မယ္ယၾတာအမိအဖဆရာသမားမိတ္ေဆြးအေပါင္းအသင္းမ်ားကိုေမြးေန႔တိုင္မွာအစားအစားမ်ားေကြၽး၍လွဴဒါန္းေပးပါေဆးလွဴဒါန္းေပးပါဆရာမင္းယံပိုင္

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here