ဒီတစ္ႏွစ္ျမန္မာခုႏွစ္၁၃၈၂ထဲမွာထီကံနံပါတ္တစ္အေကာင္းဆုံးဖြားဇာတာရွင္ေတြသည္ဗုဒၶဟူးရာဟုဖြားေတြပဲျဖစ္ပါတယ္ဒုတိယအဆင့္ထီကံအားအေကာင္းဆုံးေန႔နံကေတာ့စေနေန႔ဖြားမ်ားျဖစ္ၾကၿပီးတတိယအဆင့္အားျဖင့္ထီကံအနည္းငယ္ေ

ကာင္းေစေသာေန႔နံအမ်ိဳးအစားေတြကေတာ့တနဂၤေႏြေန႔ဖြားၾကာသာပေတးေန႔ဖြားေတြနဲ႔အဂၤါေန႔ဖြားေတြလို႔ဆိုရပါမယ္သို႔ေသာ္ဒါကႏွစ္တစ္ႏွစ္အလိုက္ထီကံအားသာခ်က္ရွိႏိုင္ေသာေန႔နံအမ်ိဳးအစားကိုေ႐ြးျခယ္ျခင္းသက္သက္မွ်သာျဖစ္ပါတ

ယ္တစ္ကယ့္တစ္ကယ္ကေတာ့ထီေပါက္မလားမေပါက္ဘူးလားဆိုတာသည္မူလဇာတာအေနအထားနဲ႔မွည့္ေခၚထားေသာအမည္ျဖတ္သန္းေနဆဲအသက္ပိုင္းျခားကာလမ်ားအေပၚမွာလည္းမ်ားစြာမွီတည္ေနသည္သာျဖစ္ပါတယ္ထို႔အတူဒီတစ္ႏွစ္

အဖို႔ထီကံအားသာခ်က္ထဲမွာမပါႏိုင္တဲ့ေသာၾကာတနလၤာေန႔ဖြားေတြျဖစ္ေနပါေစဦးအထက္ပါကဲ့သို႔မူလဇာတာအမည္အသက္ပိုင္းျခားစသည္ျဖင့္အားျဖင့္အားေကာင္းေသာထီကံနဲ႔ဆက္ႏြယ္ေနမယ္ဆိုရင္ထီေပါက္ကိန္းရွိႏိုင္သည္

သာမို႔ေလာဘျဖင့္အေျမာက္အမ်ားထိုးျခင္းကိုအားမေပးလိုေသာ္လည္းသင့္တင့္႐ုံလစဥ္ျဖစ္ေစထီကံစမ္းႏိုင္သည္သာျဖစ္ပါေၾကာင္းေလးစားလ်က္ဆရာစိုးမိုးထြန္း(ေခၚ)ဆရာေဝသာလီေမာင္ဖုန္း

ဒီတစ္ႏွစ္ျမန္မာခုႏွစ္၁၃၈၂ထဲမွာထီကံနံပါတ္တစ္အေကာင္းဆုံးဖြားဇာတာရွင္ေတြသည္ဗုဒၶဟူးရာဟုဖြားေတြပဲျဖစ္ပါတယ္ဒုတိယအဆင့္ထီကံအားအေကာင္းဆုံးေန႔နံကေတာ့စေနေန႔ဖြားမ်ားျဖစ္ၾကၿပီးတတိယအဆင့္အားျဖင့္

ထီကံအနည္းငယ္ေကာင္းေစေသာေန႔နံအမ်ိဳးအစားေတြကေတာ့တနဂၤေႏြေန႔ဖြားၾကာသာပေတးေန႔ဖြားေတြနဲ႔အဂၤါေန႔ဖြားေတြလို႔ဆိုရပါမယ္သို႔ေသာ္ဒါကႏွစ္တစ္ႏွစ္အလိုက္ထီကံအားသာခ်က္ရွိႏိုင္ေသာေန႔နံအမ်ိဳးအစားကိုေ႐ြးျခယ္ျခင္

းသက္သက္မွ်သာျဖစ္ပါတယ္တစ္ကယ့္တစ္ကယ္ကေတာ့ထီေပါက္မလားမေပါက္ဘူးလားဆိုတာသည္မူလဇာတာအေနအထားနဲ႔မွည့္ေခၚထားေသာအမည္ျဖတ္သန္းေနဆဲအသက္ပိုင္းျခားကာလမ်ားအေပၚမွာလည္းမ်ားစြာမွီတည္ေနသည္

သာျဖစ္ပါတယ္ထို႔အတူဒီတစ္ႏွစ္အဖို႔ထီကံအားသာခ်က္ထဲမွာမပါႏိုင္တဲ့ေသာၾကာတနလၤာေန႔ဖြားေတြျဖစ္ေနပါေစဦးအထက္ပါကဲ့သို႔မူလဇာတာအမည္အသက္ပိုင္းျခားစသည္ျဖင့္အားျဖင့္

အားေကာင္းေသာထီကံနဲ႔ဆက္ႏြယ္ေနမယ္ဆိုရင္ထီေပါက္ကိန္းရွိႏိုင္သည္သာမို႔ေလာဘျဖင့္အေျမာက္အမ်ားထိုးျခင္းကိုအားမေပးလိုေသာ္လည္းသင့္တင့္႐ုံလစဥ္ျဖစ္ေစထီကံစမ္းႏိုင္သည္

သာျဖစ္ပါေၾကာင္းေလးစားလ်က္ဆရာစိုးမိုးထြန္း(ေခၚ)ဆရာေဝသာလီေမာင္ဖုန္း

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here