မှန့မြာရိုးရာအိမထြောငဖြကြရှေးနညြး(စ-ဆုံး)အမွိုးသားနံနှင့အြမွိုးသမီးနံနှဈခုပေါငြးရမညြ။ဥပမာတနငြျဂနှေ(၁) +ဗုဒျဓဟူး(၄) ၁+၄=၅ ဖှဈသညြ။ရလဒကြို ၅ဖှင့ြ မှောကရြမညြ၂၅ ရသညြ။ထို့၂၅အား၇ ဖှင့စြားရမညြ။အကှှငြး၄ရပါသညြ။ထို့နောကအြကှှငြး၄ ဟောကိနြးအားဖတရြမညဖြှဈသညြ။#ဟောကိနြး၁ကှှငြး။

ကှှငြးဧက စှဲမကဖြှယြ မှဲတတတြယမြယိမြး။အလှနဆြိုးသောအတှဲ ဖှဈသညြ။၂ဦးပေါငြးစညြးကစီးပှား ဖှဈထှနြးကိနြးမရှိ၊ ငှကှေေး စုဆောငြး၍မရ။ကောငြးကွိုး ဖှဈထှနြးခှငြးမရှိပဲတရိရိနှင့ဆြငြးရဲမှဲတတတေသြညြ။တူနှဈကိုယတြဲအိုပကွဝြယြ ဟုသောကိနြးနှင့အြဆုံးသတရြမညြ။ ကှိုးစားရှာဖှလခေကေခြဲကပွတြညြးသောအနထေားမွိုးဖှဈလဟေုသာ။

၂ကှှငြးရှိအထငြ ဒှိမှငကြိနြးနှဈသိနြးလောကကြှှယရြာ။အလှနကြောငြးသောအတှဲဖှဈသညြ။စီးပှားတကမြညြ။အိမထြောငရြေး သာယာခမွြးမှေ့မညြ။ကှှယဝြခမွြးသာခှငြး၊ ပှည့စြုံသာယာခှငြး၊အခှင့လြမြးမွားစှာရရှိခှငြးမွား ကှုံမညြ။ဝနထြမြးမွား ရာထူးဂုဏရြှိနြ ကှီးမားမညြ။မှေးဖှားသော သားသမီးမွားသညလြညြးကှှယဝြပှည့စြုံမညြ။

၃ကှှငြး။ရှှသေီတာစုံပွံမှှေး၊ဂုဏဟြန့သြေးဆငြးရဲလိမ့သြာ။နှဈဦးပေါငြးဖကြ၍ ကောငြးသောကွောကြှားခှငြးမွားရှိသောလြညြး၊ စီးပှားတှငြ ဖှဈထှနြးခှငြးမရှိ။ငှမညေမြွှဝငစြရသေလောကပြှနကြုနမြညြ။စီးပှားဖှဈလိုကြ ပှနကြုနလြိုကနြှင့ဘြဝတူအခငွြးခငွြးပငမြိမိကပိုမိုခွို့တဲ့သလိုဖှဈနမညြေ။အလုပစြီးပှားတှငအြောကကြသွလိုဖှဈပှီးမှတောသြင့ရြုံပှလညေမြညြ။နှဈဦးပူးတှဲနကေ ငှကေုနမြွားမညြ၊လုပငြနြးသဘောအရ ခှဲခှာ လုပကြိုငကြ ငှစေုဆောငြးမိမညြ။

သားသမီးမွားအား ပငပြနြးဆငြးရဲစှာ ပွိုးထောငရြမညြ။သားသမီးကောငြးကွိုးကိုဖှင့ခြံစားရမညြ။၄ကှှငြးလေးစတုထငရြှားစှာ။အထူးကောငြးသော မိတဖြကဖြှဈသညြ။ ကွောကြှားအောငမြှငခြှငြး၊ စီးပှားဖှဈထှနြးခှငြးအထငရြှားရှိမညြ။ဘဝတူတနြးတူမွားကှားအသာစီးရမညလြူတမြးစေ့အထကြပှည့စြုံစှာနထေိုငရြမညြ။တဦးသောကြောငြး၂ဦးလုံးသောကြောငြးနမညကြှီးထငရြှားကွောဇြောခှငြးမွားရရှိမညြ။

မှေးဖှားသောသားသမီးမှလညြး ကွောဇြောစေ၍အကွိူးပေးမညြ ဖှဈသညြ။၅ကှှငြး။ ကှှကဇြီဝါဆငြးရဲကငြး။အလှနကြောငြးသောမိတဖြကဖြှဈပါသညဆြငြးရဲခှငြးကငြးစငြ၍ ကှှယဝြ ပှည့စြုံပှီး သာယာသောမိသားစုဘဝလေးအား ပိုငဆြိုငမြညဖြှဈသညြ။ဝနထြမြးဖှဈပါကရာထူးဂုဏရြှိနမြှင့မြားမညအြသကကြှီးလစေီးပှားတိုးလဖှဈေပါသညခြှှရေံသငြးပငြးပေါမွားမညြ။သားသမီးအကွိုးခံစားရမညြ။ ရရှညေတြညတြံ့ခိုငမြှဲမှု့မွိုး ကှုံရပမညြေ။၆ကှှငြး။

ပှငပြပူးမငြးက သူဌေးမှနြ ငှိမြးလိမ့နြှဈတနြ။နှဈဦးပေါငြးဖကကြသူဌေးသူကှှယဘြဝရရှိမညြ။ထီပေါကခြှငြးအမှရခှေငြး ငှအစေုလိုကြ ဝငခြှငြး၊ငှကှေေးစုဆောငြးမှု့မွားရှိကာ ပေး၍မကုနလြှူ၍မခနြးဖှဈမညြ။ အတှငြးမီး အပှငမြီး ငှိမြးအေး၍ လောကီလောကုတျတရာနှဈဖှာသောကုသိုလအြကွိုးမွားခံစားရမညြ။သားသမီးမွားကောငြးကွိုးခံစားရမညြ။

ဝှကှငြး။သုညကနွလြွှငလြုံမမောငနြှံအိုဆုံးနိုငမြွှလေး။အလှနဆြိုးသော အတှဲဖှဈသညပြငပြနြးကှီးစှာနှင့စြီးပှားဥဈစာရှာဖှရမေညြ။ နှဈဦးပေါငြးဖကသြည့နြဂိုကာလမှစ၍တဖှေးဖှေးကဆွငြးစတကေသြညြ။ဝငသြမွှငှမှောအဖကမြတငစြတတေပြါ၊ အကွိုးမှတရြရှိ၍စီးပှားဖှဈထှနြးလာသောငြှားလညြးတခုမဟုတတြခုစိတသြောကရောကစြရာမွားကှုံစတတေသြညြ။

နိဂုံး၊မိတဆြှေ အနဖှငေ့ြဆိုးသောအတှဲမွားထဲတှငပြါဝငနြပေါက၊စိတအြနောကယြှတကြှီးစှာဖှဈရနမြလိုပဲကံ၊ဉာဏြ၊ဝီရိယ၊သီလ၊သမာဓိ၊ပညာဤ၆ပါးဖှင့ပြှည့စြုံစှာဖှင့မြကွမြှောကဘြဝကို ဖှတသြနြးသောဒြုကျခဆငြးရဲကငြးစငနြိုငပြါကှောငြးမှတသြားဖူးသောပညာရပတြခုအားတငပြှပေးခှငြးုဖှဈပါသညြ။ခမွြးသာကိုယစြိတြ မှဲကှပါစေ။ခရဈတဈ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here