ဒီလအတြင္းမွာသင့္အတြက္ကံဇာတာကေတာ့မိသားစုအလုပ္အကိုင္စီးပြားေရးေတြထူးထူးျခားျခားတိုးတက္လာမည္အိုးအိမ္ကိစၥေနရာထိုင္ခင္းကိစၥေတြမွာလည္းထူးထူးျခားျခားတိုးတက္ေအာင္ျမင္ျခင္းမိသားစုရည္႐ြယ္ခ်က္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားျပည့္၀ေအာင္ျမင္မႈ႕ရရွိမည္အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ပါတ္သက္၍ေျမာက္အရပ္အေရွ႕ေျမာက္အရပ္ေတြမွာအခြင့္အေရးအခြင့္အလန္းမ်ားရွာေဖြသင့္သည္ထိုအရပ္ေဒသမ်ားတြင္ေအာင္ျမင္မႈ႕ရရွိႏိုင္သည္

မိမိေနအိမ္သို႔အသက္အ႐ြယ္ျကီးရင့္ေသာရဟန္းသံဃာေတာ္တစ္ပါးထူးထူးျခားျခားႂကြေရာက္လာမည္အလြန္ေကာင္းေသာနိမိတ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္သင့္အေနႏွင့္တတ္ႏိုင္သေလာက္အလႉဒါနျပဳအပ္ေပသည္မိမိတို႔အတြက္အလုပ္တြင္အႀကီးအကဲမ်ား၏ကူညီပံ့ပို႔ေပးျခင္းခ်စ္ခင္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းမ်ားရရွိမည္သင္သည္ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါကဝန္ထမ္းအလုပ္တြင္ပစ္စာတိုင္

စာခံရတတ္သည္အမႈ႕အခင္းျပႆနာမ်ားေျဖရွင္းစရာမ်ားႀကဳံရတတ္ေပရာအထူးသတိထားသင့္သည္အထူးအားျဖင့္မိမိ၏လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ား၏ေတာ္လွန္ပုန္ကန္ျခင္းခံရတတ္ပါတယ္ျပန္လည္အာခံျခင္းႀကဳံရတတ္ပါတယ္ကားေမာင္းဆိုင္ကယ္ေမာင္းတာေတြကိုလည္းဂ႐ုစိုက္သင့္၏အသက္ကိုမထိခိုက္သည့္တိုင္ေအာင္ယဥ္အႏၲရယ္ျဖစ္တတ္၏ဤအခ်ိ

န္ကာလတြင္သင္သည္မည္သူတစ္စုံတစ္ေယာက္ကိုမွ်ယုံၾကည္ျခင္းမျပဳအပ္ေပလူယုံကဒုကၡေပးျခင္းခံရတတ္သည္ေငြေၾကးကိစၥမ်ားႏွင့္ပါတ္သက္၍ေျဖရွင္းရတတ္ေသာေၾကာင့္ေခ်းငွားျခင္းအာမခံျခင္းမျပဳသင့္ေရွာင္ၾကည္သင့္၏မ်က္လုံးပ်က္ေသာသူမ်က္စိေစြေသာသူဒုကၡေပးျခင္းခံရတတ္တယ္လူမႈေရးျပႆနာမ်ားတတ္သည္က်န္းမာေရးအေနႏွင့္ကေတာ့ဆီးပူေ

ညာင္းက်ျဖစ္ျခင္းဆီးေအာင့္ျခင္းမ်က္စိနာျခင္းမ်က္မွန္ပါဝါတိုးရျခင္းျဖစ္တတ္ပါတယ္ေဆးထိုးေဆးေသာက္မွားတတ္သည္ေလာင္းကစားလုပ္ငန္းမ်ားျဖတ္လမ္းစီးပြားေရးမ်ားလုံး၀မျပဳလုပ္သင့္ဘဝပ်က္သည့္အထိဒုကၡျဖစ္တတ္သည္ထီထိုးျခင္းကိုဝါသနာပါပါက၁၆(၆၁)ပါေသာထီအတြဲကိုထိုးပါအိမ္ေထာင္ရွိသူမ်ားအတြက္အိမ္ေထာင္ေရးကံၾကမၼာအေကာင္းဘက္

မွာရွိပါတယ္သာယာျခင္းအဆင္ေျပျခင္းခ်မ္းေျမ့ျခင္းမ်ားရရွိမည္လူငယ္မ်ားအတြက္အခ်စ္ေရးရႈပ္ေထြးမည္ၾကားလူအေႏွာင့္အယွက္ျပဳျခင္းခံရတတ္သည္ျကားေလေသြးလို႔ေဝးရတတ္သည္သင္၏ကံဇာတာအညံ့အခိုက္မ်ားေျပေပ်ာက္ေစၿပီးေကာင္းက်ိဳးမ်ားျပည့္စုံေစရန္အတြက္သံဃာေတာ္တို႔အားသတ္သတ္လြတ္ဟင္းလ်ာလႉဒါန္းပါအခ်စ္ေရးအိမ္ေထာင္ေရးစီးပြားေ

ရးကိုယ္ပိုင္အလုပ္အကိုင္ပညာေရးက်န္းမာေရးေငြေရးေၾကးေရးကေလးအမည္ေပးနဲ႕ဇာတာေဗဒင္အေဟာမ်ား၁၈၇၅ေဗဒင္မက္ဆင္ဂ်ာမွမွတစ္ဆင့္ေမးျမန္္းႏိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာခရစ္တစ္

ဒီလအတြင္းမွာသင့္အတြက္ကံဇာတာကေတာ့မိသားစုအလုပ္အကိုင္စီးပြားေရးေတြထူးထူးျခားျခားတိုးတက္လာမည္အိုးအိမ္ကိစၥေနရာထိုင္ခင္းကိစၥေတြမွာလည္းထူးထူးျခားျခားတိုးတက္ေအာင္ျမင္ျခင္းမိသားစုရည္႐ြယ္ခ်က္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားျပည့္၀ေအာင္ျမင္မႈ႕ရရွိမည္အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ပါတ္သက္၍ေျမာက္အရပ္အေရွ႕ေျမာက္အရပ္ေတြမွာအခြင့္အေရးအခြင့္အလန္းမ်ားရွာေဖြသင့္သည္ထိုအရပ္ေဒသမ်ားတြင္ေအာင္ျမင္မႈ႕ရရွိႏိုင္သည္မိမိေနအိမ္သို႔အသက္အ႐ြယ္ျကီးရင့္ေသာရဟန္း

သံဃာေတာ္တစ္ပါးထူးထူးျခားျခားႂကြေရာက္လာမည္အလြန္ေကာင္းေသာနိမိတ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္သင့္အေနႏွင့္တတ္ႏိုင္သေလာက္အလႉဒါနျပဳအပ္ေပသည္မိမိတို႔အတြက္အလုပ္တြင္အႀကီးအကဲမ်ား၏ကူညီပံ့ပို႔ေပးျခင္းခ်စ္ခင္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းမ်ားရရွိမည္သင္သည္ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါကဝန္ထမ္းအလုပ္တြင္ပစ္စာတိုင္စာခံရတတ္သည္အမႈ႕အခင္းျပႆနာမ်ားေျဖရွင္းစ

ရာမ်ားႀကဳံရတတ္ေပရာအထူးသတိထားသင့္သည္အထူးအားျဖင့္မိမိ၏လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ား၏ေတာ္လွန္ပုန္ကန္ျခင္းခံရတတ္ပါတယ္ျပန္လည္အာခံျခင္းႀကဳံရတတ္ပါတယ္ကားေမာင္းဆိုင္ကယ္ေမာင္းတာေတြကိုလည္းဂ႐ုစိုက္သင့္၏အသက္ကိုမထိခိုက္သည့္တိုင္ေအာင္ယဥ္အႏၲရယ္ျဖစ္တတ္၏ဤအခ်ိန္ကာလတြင္သင္သည္မည္သူတစ္စုံတစ္ေယာက္ကိုမွ်ယုံၾကည္ျခင္းမျပဳအပ္ေပလူယုံကဒုကၡေပးျခင္းခံရတတ္သည္ေငြေၾကးကိစၥမ်ားႏွင့္ပါတ္သက္၍ေျဖရွင္းရတတ္ေသာေၾကာ

င့္ေခ်းငွားျခင္းအာမခံျခင္းမျပဳသင့္ေရွာင္ၾကည္သင့္၏မ်က္လုံးပ်က္ေသာသူမ်က္စိေစြေသာသူဒုကၡေပးျခင္းခံရတတ္တယ္လူမႈေရးျပႆနာမ်ားတတ္သည္က်န္းမာေရးအေနႏွင့္ကေတာ့ဆီးပူေညာင္းက်ျဖစ္ျခင္းဆီးေအာင့္ျခင္းမ်က္စိနာျခင္းမ်က္မွန္ပါဝါတိုးရျခင္းျဖစ္တတ္ပါတယ္ေဆးထိုးေဆးေသာက္မွားတတ္သည္ေလာင္းကစားလုပ္ငန္းမ်ားျဖတ္လမ္းစီးပြားေရးမ်ား

လုံး၀မျပဳလုပ္သင့္ဘဝပ်က္သည့္အထိဒုကၡျဖစ္တတ္သည္ထီထိုးျခင္းကိုဝါသနာပါပါက၁၆(၆၁)ပါေသာထီအတြဲကိုထိုးပါအိမ္ေထာင္ရွိသူမ်ားအတြက္အိမ္ေထာင္ေရးကံၾကမၼာအေကာင္းဘက္မွာရွိပါတယ္သာယာျခင္းအဆင္ေျပျခင္းခ်မ္းေျမ့ျခင္းမ်ားရရွိမည္လူငယ္မ်ားအတြက္အခ်စ္ေရးရႈပ္ေထြးမည္ၾကားလူအေႏွာင့္အယွက္ျပဳျခင္းခံရတတ္သည္ျကားေလေသြးလို႔ေဝး

ရတတ္သည္သင္၏ကံဇာတာအညံ့အခိုက္မ်ားေျပေပ်ာက္ေစၿပီးေကာင္းက်ိဳးမ်ားျပည့္စုံေစရန္အတြက္သံဃာေတာ္တို႔အားသတ္သတ္လြတ္ဟင္းလ်ာလႉဒါန္းပါအခ်စ္ေရးအိမ္ေထာင္ေရးစီးပြားေရးကိုယ္ပိုင္အလုပ္အကိုင္ပညာေရးက်န္းမာေရးေငြေရးေၾကးေရးကေလးအမည္ေပးနဲ႕ဇာတာေဗဒင္အေဟာမ်ား၁၈၇၅ေဗဒင္မက္ဆင္ဂ်ာမွမွတစ္ဆင့္ေမးျမန္္းႏိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာခရစ္တစ္

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here