၂၀၂၀ဇူလိုင္လအတြင္းရာဟုႏွင့္ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ားထီဆုႀကီးမ်ားေပါက္နိုင္ေသာရတနာပုံကိန္းဆိုက္ခ်ိန္၂၀၂၀ဇူလိုင္လ(၈)ရက္ဗုဒၶဟူးေနရာဟုစိုးမိုးခ်ိန္ညေန၄နာရီတိတိမွညေန၄နာရီ၃၀မိနစ္အတြင္းရာဟု၏ရတနာနကၡတ္၁၇လုံးျဖင့္

အာယုစန္းနကၡတ္ထိေတြ႕မည္ျဖစ္သည့္အတြက္ဗုဒၶဟူးေန႔မြန္းလြဲ၁၂နာရီေနာက္ပိုင္းမွညပိုင္းသန္းေခါင္ယံေနာက္တစ္ေန႔မကူးခင္ေမြးဖြားေသာရာဟုသားသမီးတို့အတြက္ထီဆုႀကီးေပါက္ကံအားေကာင္းခ်ိန္ျဖစ္သည္၂၀၂၀ဇူလိုင္လ(၁၆)ရက္ၾကာ

သပေတးေန႔ေန႔လည္၁၁နာရီတိတိမွေန႔လည္၁၁နာရီ၂၅မိနစ္အတြင္ျကာသပေတး၏ရတနာနကၡတ္၂၄လုံး၁ပါဒ္ျဖင့္အာယုစန္းနကၡတ္ထိေတြ႕မည္ျဖစ္သည့္အတြက္ၾကာသပေတးသားသမီးတို့အတြက္ထီဆုႀကီးေပါက္ကံအားေကာင္းခ်ိန္ျဖစ္သည္

မိမိတို႔၏ထီေပါက္မည့္ရတနာနကၡတ္ထီးဝရနကၡတ္အၿမိတၱနကၡတ္စုတ္နကၡတ္ဓနနကၡတ္ကုသိုလ္ကံနကၡတ္ယူေရးနပ္စ္နကၡတ္က်ေရာက္မည့္အခ်ိန္တ္ကုသိုလ္ကံနကၡတ္ယူေရးနပ္စ္နကၡတ္က်ေရာက္မည့္အခ်ိန္ကာလမ်ားသိရွိလိုပါက

နကၡတ္ဥယ်ာဥ္၏ဘိုက္ဘာေမးထီေပါက္ကံအစီအစဥ္တြင္က်သင့္ေငြေပးသြင္းၿပီးၾကိဳတင္တြက္ခ်က္ႏိုင္ပါျပီဦးေဇယ်ာကို (နကၡတ္ဥယ်ာဥ္)၀၉၅၃၉၃၃၄၃၊၀၉၄၀၀ ၅၀၀၀၀၉

၂၀၂၀ဇူလိုင္လအတြင္းရာဟုႏွင့္ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ားထီဆုႀကီးမ်ားေပါက္နိုင္ေသာရတနာပုံကိန္းဆိုက္ခ်ိန္၂၀၂၀ဇူလိုင္လ(၈)ရက္ဗုဒၶဟူးေနရာဟုစိုးမိုးခ်ိန္ညေန၄နာရီတိတိမွညေန၄နာရီ၃၀မိနစ္အတြင္းရာဟု၏ရတနာနကၡတ္၁၇လုံးျဖင့္

အာယုစန္းနကၡတ္ထိေတြ႕မည္ျဖစ္သည့္အတြက္ဗုဒၶဟူးေန႔မြန္းလြဲ၁၂နာရီေနာက္ပိုင္းမွညပိုင္းသန္းေခါင္ယံေနာက္တစ္ေန႔မကူးခင္ေမြးဖြားေသာရာဟုသားသမီးတို့အတြက္ထီဆုႀကီးေပါက္ကံအားေကာင္းခ်ိန္ျဖစ္သည္

၂၀၂၀ဇူလိုင္လ(၁၆)ရက္ၾကာသပေတးေန႔ေန႔လည္၁၁နာရီတိတိမွေန႔လည္၁၁နာရီ၂၅မိနစ္အတြင္ျကာသပေတး၏ရတနာနကၡတ္၂၄လုံး၁ပါဒ္ျဖင့္အာယုစန္းနကၡတ္ထိေတြ႕မည္ျဖစ္သည့္အတြက္

ၾကာသပေတးသားသမီးတို့အတြက္ထီဆုႀကီးေပါက္ကံအားေကာင္းခ်ိန္ျဖစ္သည္မိမိတို႔၏ထီေပါက္မည့္ရတနာနကၡတ္ထီးဝရနကၡတ္အၿမိတၱနကၡတ္စုတ္နကၡတ္ဓနနကၡတ္ကုသိုလ္ကံနကၡတ္ယူေရးနပ္စ္နကၡတ္က်ေရာက္မည့္အခ်ိန္

တ္ကုသိုလ္ကံနကၡတ္ယူေရးနပ္စ္နကၡတ္က်ေရာက္မည့္အခ်ိန္ကာလမ်ားသိရွိလိုပါကနကၡတ္ဥယ်ာဥ္၏ဘိုက္ဘာေမးထီေပါက္ကံအစီအစဥ္တြင္က်သင့္ေငြေပးသြင္းၿပီးၾကိဳတင္တြက္ခ်က္ႏိုင္ပါျပီဦးေဇယ်ာကို (နကၡတ္ဥယ်ာဥ္)၀၉၅၃၉၃၃၄၃၊၀၉၄၀၀ ၅၀၀၀၀၉

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here