ဇန္နဝါရီ၃၁ရက္ေန႕ ေ႐ႊေစ်း၊ ေငြလဲႏႈန္း၊စက္သုံးဆီေစ်း၊ကမၻာ့ေ႐ႊေစ်း၂၀၂၂ခုႏွစ္ဇန္နဝါရီလ(၃၁)ရက္ေန႕အတြက္ ျပည္တြင္း ေ႐ႊေစ်း၊ကမၻာ့ေ႐ႊေစ်း၊စက္သုံးဆီေစ်းႏႈန္းတို႔ကိုေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ရန္ကုန္ေစ်းကြက္အတြင္း၁၆ပဲရည္

အေခါက္ေ႐ႊတက်ပ္သား1873000က်ပ္အဖြင့္ေစ်းရွိၿပီး၁၅ပဲရည္ျပည့္စပ္ေ႐ႊတက်ပ္သားကို1762800က်ပ္ရွိပါတယ္မႏၱေလးေ႐ႊေစ်းကြက္မွာ၁၆ပဲရည္အေခါက္ေ႐ႊတက်ပ္သားအတြက္1873000က်ပ္အဖြင့္ေစ်းရွိၿပီး

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

၁၅ပဲရည္ျပည့္စပ္ေ႐ႊတက်ပ္သားကို1762800က်ပ္ရွိေနပါတယ္ဇန္နဝါရီလ၃၁ ရက္ယေန႕ကမၻာ့ေ႐ႊေစ်းမွာ$1789ရွိေနပါတယ္ဇန္နဝါရီလ၃၁ရက္ေန႕အတြက္ေငြလဲႏႈန္းမွာအေမရိကန္ ေဒၚလာဝယ္ေစ်း1778၊ ေရာင္းေစ်း

1785စကၤာပူ ေဒၚလာဝယ္ေစ်း1395၊ ေရာင္းေစ်း1415ဂ်ပန္ ယမ္း ဝယ္ေစ်း 16.1၊ ေရာင္းေစ်း16.4ယူရိုဝယ္ေစ်း2110၊ ေရာင္းေစ်း2130ထိုင္းဘတ္ဝယ္ေစ်း57.25 ေရာင္းေစ်း58.25တ႐ုတ္ယြမ္ဝယ္ေစ်း

302၊ ေရာင္းေစ်း312မေလးရွားရင္းဂစ္ဝယ္ေစ်း445၊ ေရာင္းေစ်း450ဗဟိုဘဏ္ရည္ၫႊန္းေငြလဲႏႈန္းမွာဇန္နဝါရီလ၂၈ရက္ေန႕ေစ်းႏႈန္းအရအေမရိကန္တစ္ေဒၚလာ1778က်ပ္၊စင္ကာပူတစ္ေဒၚလာ1309.8က်ပ္ျဖင့္ေစ်းႏႈန္းဖြင့္

လွစ္ထားပါတယ္ဇန္နဝါရီလ၃၁ရက္ေန႕အတြက္တိုင္းေဒသႀကီးအလိုက္စက္သုံးဆီေစ်းႏႈန္းမွာရန္ကုန္ဓာတ္ဆီ(92)တစ္လီတာ1595က်ပ္၊(95)တစ္လီတာ1650က်ပ္၊ ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ1620 က်ပ္ႏွင့္ပရီမီယမ္ဒီဇယ္ဆီ

တစ္လီတာ1630က်ပ္မႏၱေလးဓာတ္ဆီ(92)တစ္လီတာ1645က်ပ္၊(95)တစ္လီတာ 1755က်ပ္၊ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ1645က်ပ္ႏွင့္ပရီမီယမ္ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ1665က်ပ္ေနျပည္ေတာ္ဓာတ္ဆီ(92)တစ္လီတာ

1645က်ပ္၊(95)တစ္လီတာ1745က်ပ္၊ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ1680က်ပ္ႏွင့္ပရီမီယမ္ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ1700က်ပ္စစ္ကိုင္းဓာတ္ဆီ(92)တစ္လီတာ1665က်ပ္၊(95)တစ္လီတာ1775က်ပ္၊ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ

1665က်ပ္ႏွင့္ပရီမီယမ္ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ1685က်ပ္ေညာင္ဦးၿမိဳ႕ဓာတ္ဆီ92တစ္လီတာ1675က်ပ္၊(95)တစ္လီတာ1785က်ပ္၊ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ1690က်ပ္ႏွင့္ပရီမီယမ္ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ1720က်ပ္

မေကြးၿမိဳ႕ဓာတ္ဆီ(92)တစ္လီတာ1665က်ပ္၊(95)တစ္လီတာ1775က်ပ္၊ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ1690က်ပ္ႏွင့္ပရီမီယမ္ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ1720က်ပ္မြန္ျပည္နယ္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ဓာတ္ဆီ(92)တစ္လီတာ

1655က်ပ္၊(95)တစ္လီတာ1760က်ပ္၊ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ1685က်ပ္ႏွင့္ပရီမီယမ္ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ1700က်ပ္ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ဓာတ္ဆီ(92)တစ္လီတာ1690က်ပ္၊(95)တစ္လီတာ1815က်ပ္၊ဒီဇယ္ဆီ

တစ္လီတာ1700က်ပ္ႏွင့္ပရီမီယမ္ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ1730က်ပ္ဧရာဝတီတိုင္းပုသိမ္ၿမိဳ႕ဓာတ္ဆီ(92)တစ္လီတာ1645က်ပ္၊(95)တစ္လီတာ1750က်ပ္၊ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ1675က်ပ္ႏွင့္ပရီမီယမ္ဒီဇယ္ဆီ

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

တစ္လီတာ1690က်ပ္ကခ်င္ျပည္နယ္ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕ဓာတ္ဆီ92တစ္လီတာ1745က်ပ္95တစ္လီတာ1855က်ပ္၊ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ1750က်ပ္ႏွင့္ပရီမီယမ္ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ 1775က်ပ္ဇန္နဝါရီလ၃၁ရက္ေန႕ ေပါက္ေဈးမ်ားျဖစ္ၿပီးအခ်ိန္ႏွင့္အမွ်အေျပာင္းအလဲရွိနိုင္ပါသည္။