ျမန္မာျပည္အႏွံ႕ေျပးဆြဲေနေသာအေဝးေျပးကားမ်ားရဲ႕လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာကားလက္မွတ္ခေဈးႏႈန္းမ်ား၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ဇူလ၄ရက္မွာျဖစ္ေပၚေနေသာ ရန္ကုန္ ေအာင္မဂၤလာအေဝးေျပးမႏၱေလးကြၽဲဆည္ကန္ကားဝင္းအပါအဝင္ ျ

မန္မာျပည္အႏွံ ့ေျပးဆြဲေနေသာ အေဝးေျပးယာဥ္လိုင္းမ်ားရဲ႕လက္ရွိ ျဖစ္ေပၚေနေသာလက္မွတ္ခ ေဈးႏႈန္းေတြႏွင့္ ေျပးဆြဲေနေသာယာဥ္လိုင္းမ်ားကိုစုစည္းေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ရန္ကုန္အေျခစိုက္ ေအာင္မဂၤလာအေဝးေျပးယာဥ္

လိုင္းမ်ားရဲ႕လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာကားလက္မွတ္ခ ေဈးႏႈန္းေတြကတာ၁ရန္ကုန္ ျပည္ခရီးစဥ္အတြက္ရိုးရိုးကားလက္မွတ္ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ၁၅၀၀၀က်ပ္ဘုန္းျမတ္ပိုင္၊မ်ိဳးဆက္သစ္၊ဧရာသစၥာ(၂)ရန္ကုန္ထားဝယ္ခရီးစဥ္

အတြက္ရိုးရိုးကားလက္မွတ္ေဈးႏႈန္းမ်ားမြာ၃၀၀၀၀၊၃၅၀၀၀၊၄၀၀၀၀က်ပ္ေ႐ႊစင္စၾကာေ႐ႊမႏၱေလးအန္တီဝင္း၊မႏၱလာမင္း(၃)ရန္ကုန္ ေမာ္လၿမိဳင္ခရီးစဥ္အတြက္ရိုးရိုးကားလက္မွတ္ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ၁၂၀၀၊၁၅၀၀၀၊၁၆၀၀၀က်ပ္ႏွင့္

အထူးကားVIPေဈးႏႈန္းမ္ားမြာ၂၁၀၀၀က်ပ္မႏၱလာမင္းေ႐ႊမႏၱေလး၊ ျမတ္မႏၱလာထြန္းေ႐ႊစင္စၾကာ(၄)ရန္ကုန္ၿမိတ္ခရီးစဥ္အတြက္ရိုးရိုးကားလက္မွတ္ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ၄၀၀၀၀၊၄၅၀၀၀၊၅၅၀၀၀ကျပ်ရွှေစင်စကြာရွှေမန္တလေးအန်တီဝင်း

(၅)ရန္ကုန္ ေကာ့ေသာင္းခရီးစဥ္အတြက္ရိုးရိုးကားလက္မွတ္ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ ၇၅၀၀၀က်ပ္အန္တီဝင္းexpress၊မႏၱလာမင္း(၆)ရန္ကုန္ ေရးခရီးစဥ္အတြက္ ရိုးရိုးက ားလက္မွတ္ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ၂၀၀၀၀၊၂၅၀၀၀က်ပ္(ေ႐ႊစင္စၾကာ၊ ေ႐ႊမႏၱေလး

၇ရန္ကုန္သံျဖဴဇရပ္ခရီးစဥ္အတြက္ရိုးရိုးကားလက္မွတ္ ေဈးႏႈန္းမ်ာမွာ၁၈၀၀၀၂၀၀၀၀က်ပ္(ေ႐ႊစင္စၾကာ၊မႏၱလာမင္း၊ ေ႐ႊမႏၱေလး(၈)ရန္ကုန္ဘားအံခရီးစဥ္အတြက္ရိုးရိုးကားလက္မွတ္ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ၁၀၀၀၀၊၁၈၀၀၀က်ပ္(ေ႐ႊျမန္မာ၊မႏၱလာမင္း၊ပြင့္သစ္စရတနာ)

၉ရန္ကုန္ ျမဝတီခရီးစဥ္အတြက္ရိုးရိုးကားလက္မွတ္ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ၂၀၀၀၀၂၅၀၀၀၊၂၈၀၀၀က်ပ္(မႏၱလာမင္း၊ ေ႐ႊစင္စၾကာ၊ ေ႐ႊျမန္မာ၊ပြင့္သစ္စရတနာ၊ ေ႐ႊမႏၱလာ၁၀ရန္ကုန္ပုသိမ္ခရီးစဥ္အတြက္ရိုးရိုးကားလက္မွတ္ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ၁၃၀၀၀က်ပ္ၾကယ္နန္းေတာ္

(၁၁)ရန္ကုန္ ျမန္ေအာင္ႀကံခင္းခရီးစဥ္အတြက္ရိုးရိုးကားလက္မွတ္ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ၂၀၀၀၀က်ပ္ဘုန္းျမတ္ပိုင္၊မ်ိဳးဆက္သစ္၊ဧရာသစၥာ(၁၂)ရန္ကုန္မႏၱေလးခရီးစဥ္အတြက္ရိုးရိုးကားလက္မွတ္ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ၂၂၀၀၀၊၂၂၈၀၀၊၂၃၀၀၀၊၂၅၀၀၀က်ပ္ႏွင့္

အထူးကား(VIP) ေဈးႏႈန္းမ်ားမြာ၃၀၀၀၀၊၃၃၀၀၀က်ပ္JJ,Elite, Famous,မႏၱလာမင္း၊ ျမတ္မႏၱလာထြန္း၊ ေ႐ႊမႏၱလာ၊ ေ႐ႊစင္စၾကာ၊ နယူးမႏၱလာထြန္း၊ ေ႐ႊမႏၱေလး၊Lumbini(၁၃)ရန္ကုန္ ေနျပည္ေတာ္ခရီးစဥ္အတြက္ရိုးရိုးကားလက္မွတ္ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ၁၇၀၀၀၊၁၈၀၀၀က်ပ္ႏွင့္

အထူးကား(VIP) ေဈးႏႈန္းမ်ားမြာ၂၀၀၀၀၊၂၁၀၀၀က်ပ္JJ၊ Elite၊ မႏၱလာမင္း၊ ျမတ္မႏၱလာထြန္း၊ ေ႐ႊမႏၱလာ၊ ေ႐ႊစင္စၾကာ(၁၄)ရန္ကုန္ မိတၳီလာခရီးစဥ္အတြက္ရိုးရိုးကားလက္မွတ္ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ၂၀၀၀၀၊၂၂၀၀၀၊၂၃၀၀၀က်ပ္ႏွင့္အထူကားVIP၂၅၀၀၀က်ပ္ေ႐ႊစင္စၾကာ၊

ေ႐ႊမႏၱလာ၊မႏၱလာမင္း(၁၅)ရန္ကုန္ ေတာင္ငူခရီးစဥ္အတြက္ရိုးရိုးကားလက္မွတ္ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ၁၀၀၀၀က်ပ္(ေစတမန္)၁၆ရန္ကုန္ ေတာင္ႀကီးခရီးစဥ္အတြက္ရိုးရိုးကားလက္မွတ္ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ၂၁၀၀၀၊၂၃၀၀၀၊၂၄၈၀၀၊၂၅၀၀၀က်ပ္ႏွင့္

အထူးကား(VIP) ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ၂၆၈၀၀၊၂၇၀၀၀၊၂၈၀၀၀၊၃၀၀၀၀က်ပ္JJ၊Elite၊Famous၊မႏၱလာမင္း၊Lumbini၊ ေတာင္ျပာတန္း ေ႐ႊ႐ုပ္ေလး၊နယူးမႏၱလာထြန္း(၁၇)ရန္ကုန္လားရွိုးခရီးစဥ္အတြက္ရိုးရိုးကားလက္မွတ္ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ၃၅၀၀၀၊၄၀၀၀၀က်ပ္ႏွင့္

အထူးကား(VIP) ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ၄၅၀၀၀က်ပ္(ေ႐ႊလာရွိုး၊ ျမတ္မႏၱလာထြန္း၊ ေအာင္သိမ္းပိုက္၊GI၊ ေ႐ႊလြန္းပ်ံ၊ ေတာင္ျပာတန္းေ႐ႊမႏၱလာ၁၈ရန္ကုန္မူဆယ္ခရီးစဥ္အတြက္ရိုးရိုးကားလက္မွတ္ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ၅၀၀၀၀က်ပ္ႏွင့္

အထူးကား(VIP) ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ၆၀၀၀၀က်ပ္(ျမတ္မႏၱလာထြန္း၊GI၊ ေတာင္ျပာတန္း၊ေ႐ႊမႏၱလာ(၁၉)ရန္ကုန္ ျပင္ဦးလြင္ ခရီးစဥ္အတြက္ ရိုးရိုးကားလက္မွတ္ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ၂၀၀၀၀၊၂၂၀၀၀၊၂၃၀၀၀၊၂၅၀၀၀၊၂၇၀၀၀ က်ပ္ႏွင့္

အထူးကားVIPေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ၂၇၅၀၀၊၃၃၀၀၀၊၃၅၀၀၀က်ပ္Elite၊Famous၊မႏၱလာမင္း၊ခိုင္မႏၱေလး၊ ေ႐ႊမႏၱလာ၊နယူးမႏၱလာထြန္း၊ ျမတ္မႏၱလာထြန္း(၂၀)ရန္ကုန္ပုဂံခရီးစဥ္အတြက္ရိုးရိုးကားလက္မွတ္ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ၂၀၀၀၀၊

၂၂၀၀၀၊၂၃၀၀၀၊၂၅၀၀၀၊၂၆၀၀၀က်ပ္ႏွင့္အထူးကား(VIP) ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ၂၈၀၀၀၊၃၀၀၀၀က်ပ္(Famous၊မႏၱလာမင္း၊ ေငြႏွင္းမႏၱလာ၊ထြန္းဧရာ၊ ေ႐ႊစင္စၾကာ၊ ေ႐ႊမႏၱလာ(၂၁)ရန္ကုန္ေမၾကးခရီးစဥ္အတြက္ရိုးရိုးကားလက္မွတ္ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ

၂၂၀၀၀၊၂၃၀၀၀၊၂၅၀၀၀က်ပ္နန္းထိုက္ေတာ္ဝင္၊ဧရာသစၥာ၊ထြန္းဧရာ၊ခိုင္မႏၱေလး(၂၂)ရန္ကုန္ ျမင္းၿခံ ခရီးစဥ္အတြက္ရိုးရိုးကားလက္မွတ္ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ ၂၂၀၀၀၊၂၅၀၀၀က်ပ္OK၊မႏၱလာမင္း၊ ထြန္းဧရာ

၂၃ရန္ကုန္မုံ႐ြာခရီးစဥ္အတြက္ရိုးရိုးကားလက္မွတ္ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ၂၀၀၀၀၂၂၀၀၀၊၂၅၀၀၀က်ပ္ႏွင့္အထူးကား ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ၃၀၀၀၀က်ပ္EliteFamous၊မႏၱလာမင္း၊ ေ႐ႊစင္စၾကာ၊ ေ႐ႊမႏၱလာ၊တင့္တိုင္းေအာင္၊နယူးမႏၱလာထြန္း

(၂၄)ရန္ကုန္ ေကလးခရီးစဥ္အတြက္ရိုးရိုးကားလက္မွတ္ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ၇၀၀၀၀ က်ပ္ (High Class)(၂၅)ရန္ကုန္ လြိုင္ေကာ္ခရီးစဥ္အတြက္ရိုးရိုးကားလက္မွတ္ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ၃၅၀၀၀ က်ပ္ (မ်ိဳးဆက္သစ္)(၂၆)ရန္ကုန္ ျမစ္ႀကီးနား ခရီးစဥ္အတြက္ ရိုးရိုးကားလက္မွတ္ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ ၄၅၀၀၀က်ပ္ႏွင့္

အထူးကား(VIP) ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ၅၀၀၀၀၊၅၅၀၀၀က်ပ္High Class၊ မႏၱလာမင္း၊ ျမတ္မႏၱလာထြန္း၊ ေ႐ႊကခ်င္၊အန္တီဝင္း၊မေနာတံခြန္(၂၇)ရန္ကုန္ငပလီခရီးစဥ္အတြက္ရိုးရိုးကားလက္မွတ္ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ၂၀၀၀၀၊၂၅၀၀၀က်ပ္မ်ိဳးဆက္သစ္၊ရဲေအာင္လံ

(၂၈)ရန္ကုန္ ေတာင္ကုတ္ခရီးစဥ္အတြက္ရိုးရိုးကားလက္မွတ္ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ၂၀၀၀၀၊၂၂၀၀၀၊၂၅၀၀၀က်ပ္အန္တီဝင္း၊မ်ိဳးဆက္သစ္၊ရဲေအာင္လံ(၂၉)ရန္ကုန္စစ္ေတြခရီးစဥ္အတြက္ရိုးရိုးကားလက္မွတ္ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ၃၅၀၀၀၊၄၀၀၀၀က်ပ္ႏွင့္

အထူးကား(VIP) ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ၅၀၅၀၀က်ပ္(ႀကံတိုင္ေအာင္၊ ေ႐ႊညီအကို၊ကစၥပ၊ရိုးမႏၱလာ(၃၀)ရန္ကုန္ ေျမာက္ဦးခရီးစဥ္အတြက္ရိုးရိုးကား လက္မွတ္ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ ၃၅၀၀၀၊၃၅၅၀၀၊၄၀၀၀၀က်ပ္ႏွင့္အထူးကားVIPေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ၅၀၅၀၀က်ပ္ႀကံတိုင္ေအာင္၊ ေ႐ႊညီအကို၊ကစၥပ၊ရိုးမႏၱလာ

(၃၁)ရန္ကုန္ ေ႐ႊဘိုခရီးစဥ္အတြက္ရိုးရိုးကားလက္မွတ္ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ၂၀၀၀၀၊ ၂၅၀၀၀ က်ပ္Elite, Famous,ဘုရင္မႏၱေလးကြၽဲဆည္ကန္အေဝးေျပးယာဥ္လိုင္းမ်ားရဲ႕လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာကားလက္မွတ္ခ ေဈးႏႈန္းေတြကေတာ့(၁)မႏၱေလးရန္ကုန္ရိုးရိုးကားလက္မွတ္ေဈးႏႈန္း

မ်ားမွာ၂၂၀၀၀၊၂၂၈၀၀၊၂၃၀၀၀၊၂၅၀၀၀က်ပ္ႏွင့္အထူးကားVIP ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ ၃၀၀၀၀၊၃၃၀၀၀ က်ပ္ (JJ,Elite,Famous,မႏၱလာမင္း၊ ျမတ္မႏၱလာထြန္း၊ ေ႐ႊမႏၱလာ၊ ေ႐ႊစင္စၾကာ၊နယူးမႏၱလာထြန္း၊ ေ႐ႊမႏၱေလး၊ Lumbini(၂) မႏၱေလး ေနျပည္ေတာ္ရိုးရိုးကားလက္မွတ္

ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ ၁၅၀၀၀၊၁၇၀၀၀၊၁၈၀၀၀က်ပ္(မႏၱလာမင္း၊ ေ႐ႊစင္စၾကာ၊ စည္ေတာ္ႀကီး (လမ္းေဟာင္း)၊ ေ႐ႊမႏၱလာ(၃)မႏၱေလး ျမဝတီရိုးရိုးကားလက္မွတ္ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ ၄၀၀၀၀၊၄၅၀၀၀၊၅၀၀၀၀က်ပ္ (GI,Power5၊ ေ႐ႊျပည္ေတာ္၊မႏၱလာမင္း

(၄)မႏၱေလး ပုသိမ္ရိုးရိုးကားလက္မွတ္ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ၃၅၀၀၀၊၃၈၀၀၀က်ပ္ (ေ႐ႊမႏၱေလး၊ ျမတ္မႏၱလာထြန္း)(၅)မႏၱေလး ျပည္ရိုးရိုးကားလက္မွတ္ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ၃၀၀၀၀က်ပ္(ျမတ္မႏၱလာထြန္း(၆)မႏၱေလး ေမာ္လၿမိဳင္ရိုးရိုးကား

လက္မွတ္ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ ၂၅၀၀၀၊၃၀၀၀၀က်ပ္ႏွင့္အထူးကား ၄၀၀၀၀က်ပ္မႏၱလာမင္း၊ ေ႐ႊစင္စၾကာ၊ ေ႐ႊမႏၱေလး(၇)မႏၱေလး ေတာင္ႀကီး ရိုးရိုးကားလက္မွတ္ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ ၂၀၀၀၀ က်ပ္ (ဒို႔ညီေနာင္၊ ေ႐ႊေတာင္ရိုး)(၈)မႏၱေလးျမစ္ႀကီးနား ရိုးရိုးကားလက္မွတ္ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ

၂၅၀၀၀၊၂၈၀၀၀၊၃၀၀၀၀၊၃၅၀၀၀က်ပ္(ျမတ္မႏၱလာထြန္း၊မေနာမႏၱလာ၊ ေ႐ႊကခ်င္၊တက္ေနလင္း၊မႏၱလာမင္း(၉)မႏၱေလး ဗန္းေမာ္ရိုးရိုးကားလက္မွတ္ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ၃၅၀၀၀က်ပ္တက္ေနလင္းအသီးသီးျဖင့္ ေျပးဆြဲေပးေနတာေတြ႕ရပါတယ္။

(၁၀)မႏၱေလး ေမၾကး မင္းဘူး ရိုးရိုးကားလက္မွတ္ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ ၂၀၀၀၀ က်ပ္(ေ႐ႊမႏၱေလး)အသီးသီးျဖင့္ ေျပးဆြဲေပးေနတာေတြ႕ရပါတယ္နာမည္ႀကီးယာဥ္လိုင္းအမ်ားစုရဲ႕ ေဈးႏႈန္းမ်ားကို စုစည္းတင္ဆက္ေပးထားတာျဖစ္ပါ