ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္”၁၁”မဟုတ္ပါ၁၁တြင္တရားမ်ွတေရးဂ်စတစ္ပါေပမယ့္ရာဇပလႅင္ေပၚမွတရားမ်ွတေရးကိုဧကရီဘုရင္မ

မွဓါးကိုင္ၿပီးခိမ္းေျခာက္ရယူျခင္းျဖစ္သည္တစ္ကယ့္ဂ်ပ္စတစ္အတြက္ပလႅင္မပါဓါးကိုစြန႔္လႊတ္ရမည္ဓါးကိုင္လက္တစ္ဖက္အားရင္ဘတ္အလယ္ဗဟိုခ်က္တြင္ထိစပ္ထားရမည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္”၁၀”သာျဖစ္သည္တိုင္းျပည္ႏိုင္ငံအတြင္းရိွ

မိသားစုအေပါင္းသာယာေအးခ်မ္းပ်ာ္ရႊင္ၿငိမ္းခ်မ္းၿပီးရတနာေရႊမိုးေငြမိုးရြာသြန္းၿဖိဳးလိုလ်ွင္၁၀ကိုရြးခ်ယ္ပါ၁၁ဟူသည္ျမန္မာတို႔အတြက္၁၁မီးအပူေသာကမီးေတာက္မ်ားသာျဖစ္သည္

ယခင္အစိုးရအစဉ္အဆက္ေရွာင္ၾကဉ္လာခဲ့ပါေၾကာင္ဦးေဇယ်ာကို(နကၡတ္သိပၸံ)၀၉၅၃၉၃၃၄၃၀|၀၉၄၀၀၅၀၀၀၀၉

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္”၁၁”မဟုတ္ပါ၁၁တြင္တရားမ်ွတေရးဂ်စတစ္ပါေပမယ့္ရာဇပလႅင္ေပၚမွတရားမ်ွတေရးကိုဧကရီဘုရင္မ

မွဓါးကိုင္ၿပီးခိမ္းေျခာက္ရယူျခင္းျဖစ္သည္တစ္ကယ့္ဂ်ပ္စတစ္အတြက္ပလႅင္မပါဓါးကိုစြန႔္လႊတ္ရမည္ဓါးကိုင္လက္တစ္ဖက္အားရင္ဘတ္အလယ္ဗဟိုခ်က္တြင္ထိစပ္ထားရမည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္”၁၀”သာျဖစ္သည္

တိုင္းျပည္ႏိုင္ငံအတြင္းရိွမိသားစုအေပါင္းသာယာေအးခ်မ္းပ်ာ္ရႊင္ၿငိမ္းခ်မ္းၿပီးရတနာေရႊမိုးေငြမိုးရြာသြန္းၿဖိဳးလိုလ်ွင္၁၀ကိုရြးခ်ယ္ပါ၁၁ဟူသည္ျမန္မာတို႔အတြက္၁၁မီးအပူေသာကမီးေတာက္မ်ားသာျဖစ္သည္

ယခင္အစိုးရအစဉ္အဆက္ေရွာင္ၾကဉ္လာခဲ့ပါေၾကာင္ဦးေဇယ်ာကို(နကၡတ္သိပၸံ)၀၉၅၃၉၃၃၄၃၀|၀၉၄၀၀၅၀၀၀၀၉

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here