အထြက္ႏႈန္းေကာင္းေအာင္မာလကာပင္ စိုက္ပ်ိဳးနည္းမာလကာပင္စိုက္ပ်ိဳးနည္းေလးမွ်ေဝလိုက္တယ္ေနာ္၁။ေဒသ၊ရာသီဥတု၊ ေျမအမ်ိဳးအစားႏွင့္မ်ိဳးမ်ာမာလကာပင္သည္အေမရိကတိုက္ႏွင့္အပူပိုင္းေဒသ တိုင္းျပည္မ်ား

ျဖစ္ေသာမကၠဆီကိုႏွင့္ပီ႐ူးတိုင္းျပည္မ်ားစသည့္မူရင္းေဒသမ်ားမွ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ ျပန့္ႏွံစိုက္ပ်ိဳးလာၾကပါသည္အလြန္စိုက္ပ်ိဳးရလြယ္ကူေသာသီးပင္မ်ိဳး ျဖစ္သည္။ ေျမအမ်ိဳးအစားမေ႐ြး ျဖစ္ထြန္း နိုင္ေသာ္လည္းေရဝပ္ျခင္းကိုမူ

မႏွစ္သက္ပါအပူပိုင္းသီးႏွံျဖစ္ေသာ္လည္း အပူသမပိုင္းမ်ားတြင္လည္း ျဖစ္ထြန္းသည္မာလကာအပင္ႀကီးသည္ အပူဒဏ္ ႏွင့္ေရငန္ဒဏ္ကိုလည္း ခံနိုင္ရည္ရွိေသာအပင္မ်ိဳး ျဖစ္သည္သို႔ေသာ္ ေဆာင္းရာသီ သီးသန့္ ရွိေသာ

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

ေဒသမ်ားတြင္အသီးအရသာပို၍ခ်ိဳသည္ဟုအဆိုရွိသည္မာလကာတြင္အၾကမ္းအားျဖင့္အူနီမ်ိဳး ႏွင့္အူျဖဴမ်ိဳးဟူ၍ရွိသည္အူနီမ်ိဳးသည္အသီးအတြင္းသားသည္ပန္းေရာင္မွ အနီေရာင္ရွိ၍စားသုံးရတာေပ်ာ့ေပ်ာင္းသည္အသီးပုံသ႑န္

ဘူးသႌးပုံ ျဖစ္သည္အူျဖဴမ်ိဳးသည္အသီးအတြင္းသားသည္အျဖဴေရာင္ရွိၿပီးအသီးမာက်စ္သည္အသီးပုံသ႑န္အလုံးပုံရွိသည္၂။စိုက္ပ်ိဳးနည္းမာလကာပင္ကို ေဖေဖၚဝါရီ-မတ္လသို႔မဟုတ္ဩဂုတ္-စက္တင္ဘာလမ်ားတြင္

စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္မာလကာပင္ကိုအေစ့မွေသာ္လည္းေကာင္းကိုင္းဆက္၍ေသာ္လည္းေကာင္းေျမထုပ္စည္း၍ေသာ္လည္းေကာင္းကိုင္းျဖတ္ပ်ိဳးအိုးတြင္အျမစ္ေဖာက္၍လည္းေကာင္းပ်ိဳးပင္ျပဳလုပ္၍စိုက္ပ်ိဳးနိုင္ပါသည္အေစ့ပ်ိဳးပင္သို႔

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

ေျမထုတ္စည္းပ်ိဳးပင္ကို တစ္ႏွစ္သား အ႐ြယ္ေရာက္လွ်င္ ေျမခ် စိုက္ပ်ိဳးနိုင္ပါသည္တစ္ပင္ႏွင့္တစ္ပင္ပုံမွန္ ၂၀_၂၀ ေပ၆_၆မီတာအကြာအေဝးထားၿပီးစိုက္ၾကေသာ္လည္း အပင္အေရအတြက္ပါဝင္မႈပိုမိုမ်ားရန္၁၀ေပ၃_၃မီတာအကြာ

က်င္းတူးစိုက္ပ်ိဳးနိုင္သည္။က်င္းအနက္သည္စိုက္ပ်ိဳးမည့္ပ်ိဳးပင္၏အနက္အတိုင္းတူးရမည္ပ်ိဳးပင္အနက္သည္ ပ်ိဳးအိတ္ အတြင္းရွိစဥ္ ပ်ိဳးပင္၏ ခါးအနက္အတိုင္းစိုက္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး က်င္းအလယ္တည့္တည့္တြင္မတ္မတ္ခ်စိဳက္ရမည္

စိုက္ၿပီးအပင္ေျခကို ေသခ်ာစြာဖိေပးၿပီး အၫႊန့္အသစ္မ်ား လိုက္လာသည္အထိ မိုးမ႐ြာလွ်င္ ေရေလာင္းေပးရပါမည္။ စိုက္ပ်ိဳးၿပီးစ အပင္ငယ္ခ်ိန္တြင္ မာလကာပင္ တန္းၾကားထဲ ၾကားသီးႏွံအျဖစ္ မတ္ပဲ၊ ပဲလြမ္းစသည့္ပဲမ်ားႏွင္

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္သီးႏွံမ်ား ျဖစ္သည့္႐ုံးပတီ၊ခရမ္းခ်ဥ္၊င႐ုတ္၊စသည့္ျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳး၍ ဝင္ေငြတိုးနိုင္ပါသည္၃။အပင္ျပဳစုနည္းမာလကာပင္စိုက္ခင္းတြင္ ေျမဆြေပးျခင္း၊ ေပါင္းသင္ေပးျခင္းေရေလာင္းေပးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရပါမည္

အပင္ အျမင့္၄ေပခန့္အထိမားမားမတ္မတ္တက္ရန္အတြက္အပင္ေျခရင္းမွကိုင္းတက္မ်ား ႏွင့္ ေဘးတက္မ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ေပးရပါမည္အပင္ ေလဝင္ေလထြက္ ေကာင္းရန္ အပင္ အတြင္းသို႔ထိုးဝင္ေနေသာကိုင္းမ်ားကို

ျဖတ္ေတာက္ ေပးရပါမည္။သို႔မွသာမာလကာပင္အသီးကိုင္းမ်ားပို၍မ်ားျပားကာအသီးေဝဆာၿပီးပိုမိုအသီးသီးနိုင္ပါသည္အသီးအရည္အေသြး ျမင့္ရန္ ႏွင့္ အသီး အတြင္းသီးထိုးယင္ က်ေရာက္မႈ မရွိေစရန္အသီးအားအိတ္စြပ္ေပး

ျခင္းလည္း ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္၄။ပိုးမႊားေရာဂါဖ်က္ပိုးမ်ားအေနျဖင့္ပိုးေစးႏွဲ၊ သီးထိုးယင္၊ ပ်တိဳ႕က်ေရာက္တတ္ပါသည္ပင္လုံးျပန့္အာနိသင္ရွိေသာ ပိုးသတ္ ေဆးမ်ားကိုပက္ဖ်န္းသုံးစြဲရမည္ ျဖစ္ပါသည္၅။ေျမဩဇာေကြၽးနည္း

မာလကာတစ္ပင္လွ်င္မတ္လတြင္တစ္ႀကိမ္ေအာက္တိုဘာလတြင္တစ္ႀကိမ္စသျဖင့္၂ႀကိမ္ခြဲ၍ ေျမဩဇာေကြၽးသင့္ပါသည္ေျမဩဇာပမာဏဓာတ္ေျမဩဇာတစ္ႏွစ္လွ်င္၁.၅-၆ ပိႆာကို ေကြၽးသင့္ပါသည္ထိုသို႔ဓါတ္ေျမဩဇာ

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

ေကြၽးတိုင္း ႏြားေခ်း ေျမေဆြးသဘာဝ ေျမဩဇာကိုတစ္ပင္လွ်င္၂-၅တာင္း ေကြၽးသင့္ပါသည္၆။ခူးဆြတ္ျခင္းႏွင့္အထြက္ႏႈန္းမာလကာပင္သည္အေစ့မွစိုက္လွ်င္၄-၅ ႏွစ္ၾကာမွအသီးသီးသည္ ေျမထုပ္စည္းမ်ိဳးပြားပင္မွ

ႏွစ္ႏွစ္အတြင္းအသီးသီးသည္ေျမဩဇာအျပည့္အဝေကြၽး၍ ေရသြင္းေရေလာင္းေပးေသာအပင္မ်ားကတစ္ႏွစ္ပတ္လုံးအသီးသီးနိုင္သည္မာလကာပင္တစ္ပင္လွ်င္တစ္ႏွစ္ပတ္လုံးအသီးအမ်ားဆုံး၁၀ဝ၀ခန့္အထိအသီးသီးနိုင္သည္

ပ်မ္းမွ်တစ္ပင္လွ်င္အသီး၂၀ဝမွ၃၀ဝထိသီးသည္မာလကာပင္သည္အသက္၁၀ ႏွစ္မွ၁၅ ႏွစ္အတြင္းသာအသီးအထြက္ေကာင္းသည္ထို႔ေၾကာင့္ထိုပင္သက္တမ္းသို႔ ေရာက္လွ်င္ ပင္ပ်ိဳမ်ားလဲလွယ္စိုက္သင့္ပါသည္